passbook printer สามารถพิมพ์งานได้หลากหลาย ลดต้นทุน

passbook printer เครื่องที่พิมพ์ได้เร็วและใช้งานได้หลากหลาย ด้วยความเร็วการพิมพ์สูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที, ป้อนกระดาษได้รวดเร็ว passbook printer ช่วยให้งานเสร็จเร็ว ประหยัดเวลา ปรับปรุงความเร็วให้พิมพ์เร็วขึ้น ด้วยการปรับแนวกระดาษอัตโนมัติ หัวพิมพ์ปรับอัตโนมัติ และตั้งขอบหน้ากระดาษอัตโนมัติ ทำให้สามารถพิมพ์หน้าเปล่าได้ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณการพิมพ์แต่ยังทำให้ลูกค้าพีงพอใจและลดต้นทุนได้อีกด้วย

passbook printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูง
passbook printer สามารถพิมพ์งานได้หลากหลาย ลดต้นทุน
passbook printer สามารถพิมพ์งานได้หลากหลาย ลดต้นทุน
สามารถพิมพ์งานได้หลากหลาย นอกจากการใช้งานเพื่อธุรกรรมทางธนาคาร เช่น เช็ค,ใบรับฝากเงินและใบถอนเงิน passbook printer สามารถใช้งานเพื่อการพิมพ์ตั๋วโดยสาร สมุดทะเบียนต่างๆ เอกสารประจำตัว เช่น พาสปอร์ต ซองจดหมาย ฯลฯ ในองค์กรต่างๆ อาทิ บริษัทประกันภัย องค์กรเพื่อสาธารณูปโภค โรงพยาบาล บริษัทขนส่ง และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นเครื่องพิมพ์ที่ธนาคาร, สหกรณ์ออมทรัพย์ไว้วางใจเลือกใช้พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลข ใช้งานง่ายด้วยระบบปรับสมุดได้อัตโนมัติ (หัวพิมพ์ปรับระยะอัตโนมัติตามความหนาของสมุดคู่ฝาก/กระดาษ) แสดงผลการทำงานด้วยจอ LCD เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB Port

passbook printer โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องพิมพ์ประเภทหัวเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดตัวอักษรนูนหรือลึก เวลาพิมพ์เอกสารเช่น เช็ค ใบถอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือสมุดบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนในการตรวจสอบเช็คหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งสามารถสำเนาคาร์บอนในกรณีที่ใช้กระดาษชุดคาร์บอน โดยทั่วไป passbook printer จะสามารถรับกระดาษ (Feed) และจัดรูปแบบกระดาษได้อัตโนมัติ ทั้งขนาด A4 หรือขนาดเช็ค ใบถอน โดยไม่ต้องคั่นหน้ากระดาษหรือทำการกำหนดขอบเขตในการพิมพ์เหมือนเครืองพิมพ์ทั่วไป ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการพิมพ์เช็คมากและบ่อยครั้ง